Ventura Sağlık Müdürlükleri Bilgi Yönetim Platformu, Müdürlğklerin kendilerine bağlı kurum ve kuruluşlarında idari, yönetim, denetleme görevlerinin yürütülebilmesi, idari-mali kayıtların tutulması, sağlık verilerinin kayıt altına alınması, mali-tıbbi raporlamalar için gerekli çıktıların üretilebilmesini sağlamak amacıyla, içinde birçok modül barındıran Sağlık Müdürlüklerine özel geliştirdiğimiz bir platformdur.

Bu platformun bazı programları aşağıda belirtilmiştir.
a) Personel Özlük, Ek Ödeme, Maaş Bordro Bilgi Yönetim Sistemi

   
Personel Özlük ve Maaş-Ek ödeme programımız (PAGO) Saplık Bakalığı Birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında yapılacak ek ödeme ve maaşlara ilişkin çıkan yönetmelik ve mevzuatların tamamını barındıran ve değişiklileri online takip eden sistemdir.


 b) Faturalandırma Bilgi Yönetim Sistemi

   

Aile Hekimliği Birimlerinde ve Diğer Sağlık Kuruluşlarındaki (Verem Savaş Dispanseri, ACSAP, vb..) laboratuvari radyolojik görüntüleme, Diş polikiliği gibi birçok hizmetin faturalanmasını yapabilen, bu verilerden TSIM
raporları gibi bir çok istatistik üretebilen sistemdir.


c) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

   

Türkiye genelinde 200'ü aşkın laboratuvarda kullanılmakta olan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi ALIS, Örnek Tüp Etiketleme, Örnek Kayıt, Cihaz Entegrasyonu, Tetkik Sonuç Girişi, Hasta Tetkik Raporu, Laboratuvar
İstatistikler gibi birçok işlemleri kolaylıkla yapabilen kullanıcı dostu bir sistemdir.


d) İlçe Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistem

   

Sağlık Müdürlüklerine bağlı Entegre İlçe Hastanelerin ihtiyacı olan; Yatan Hasta, Eczane, Poliklinik, Stok, Laboratuvar, Radyoloji vb.. modülleri kapsayan ÇKYS, MKYS ve SağlıkNet ile tam entegre çalışabilen Hastane
Bilgi Yönetim Sistemidir.


e) Verem Savaş Dispanseri Bilgi Yönetim Sistemi

   

Verem Savaş Dispanserlerinde gerçekleştirilen Hasta kayıt, Röntgen çekimi, Laboratuvar çekimi, Laboratuvar tetkiklerinin ve bu kuruma kayıtlı hastaların takibinin yapılabildiği sistemdir.


f) Ventura İlaç Takip Sistemi

   

Ventura İlaç Takip sistemi Sağlık Bakanlığının Web Servisleri aracılığıyla güvenli bir veri aktarım platformu oluştururak, ilaç alım bildirimlerinizi, sarf bildirimlerinizi, müdürlüğünüze bağlı hastanelere ve diğer
kurumlara dağıtılanilaçların takibini yapabilirsiniz. İsterseniz; Ventura İlaç Takip Sistemi ile yaptığınız tüm işlemleri MKYS ile entegre olarak çalıştırabilirsiniz.


g) Halk Sağlığı Su Analiz Bilgi Yönetim Sistemi

   

Halk Sağlığı Laboratuvarda her türlü suyun kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılabildiği, analiz raporlarnın alınabildiği, tahakkukların tutulabildiği sistemdir.


h) AÇSAP Bildirim Bilgi Yönetim Sistemi

   

Sağlık Müdürlüklerinin sorumluluğundaki illerde, gebe ve bebek kayıtlarının takip edilebilmesi amacıyla, il genelindeki hastanelerde gerçekleşen doğum kayıtlarının Sağlık Müdürlüklerine iletilmesini, doğan bireylere
aile hekimi atanmasını sağlayan, ilgili aile hekimini bu konuda bilgilendiren bir sistemdir.


i) Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Bilgi Yönetim Sistemi

   

Sağlık Müdürlüklerinin sorumluluğundaki illerde, tespit edilen bulaşıcı hastalıkların, ilgili birimlere bildirilmesini, aynı zamanda il dışından gelen bildirimlerin yine ilgili birimler tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan
ve hastanın bağlı olduğu aile hekimini bu konuda bilgilendiren bir sistemdir.


j) Evde Sağlık Hizmetleri sistemi

   

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında, hasta kayıtlarının tutulduğu, randevuların takip edildiği, hastanın atamasının yapıldığı birimin izlendiği, bakanlıkça istenen formların dijital ortamda
üretilebildiği Türkiye'nin en kapsamlı Evde Sağlık Hizmetleri sistemdir.


k) Eğitim Hizmetleri Sistemi

   

Sağlık Müdürlüklerine ve bağlı birimlerinde görev yapan personele verilen eğitimleri kayıt altına alabilen, eğitimin yapıldığı tarih, eğitimin konusu, yeri, süresi, yöntemi, eğitim verilen kişilerin niteliği, sayısı,
personelin mesleği ve seans sayısı gibi detay bilgilere kolay ulaşma imkanı sağlayan sistemdir.


l) Duyuru Sistemi

   

Sağlık Müdürlüğü iç süreçlerini veya sağlık hizmetlerini alanında yapılan değişiklikleri ve uygulamaları on-line olarak Sağlık Müdürlüklerinde ve bağlı birimlerinde görev yapan personele duyurabilen sistemdir..